&ev=PageView&noscript=1 />

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Cho thuê lại lao động (CTLLĐ) là một ngành, nghề kinh doanh khá phổ biến hiện nay. Hoạt động này giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí cho việc tuyển dụng và đào tạo nhân lực. Mặt khác, giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng trong việc điều chỉnh nguồn nhân lực trong thời gian ngắn, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động thay đổi nhiều môi trường làm việc, nhưng vẫn được bảo đảm về mặt pháp lý.

LawPlus xin gửi đến quý khách các quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động cũng như hồ sơ, thủ tục xin giấy phép cho thuê lại lao động của doanh nghiệp để quý khách nắm rõ và áp dụng.

>>> QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

1.Quy định chung về cho thuê lại lao động

a. Khái niệm cho thuê lại lao động

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Bộ luật lao động 2019, cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Bộ luật lao.động 2019 thì hoạt động cho thuê lại lao.động là ngành,.nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho.thuê lại lao.động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

b. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp cho thuê lại lao.động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao.động, có tuyển dụng, giao kết hợp đồng.lao động với người lao.động, sau đó chuyển người lao động sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao.động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động.với doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động.(sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê lại).

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao.động.

c. Bên thuê lại lao động

Bên thuê lại lao.động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sử dụng người lao.động thuê lại để làm những công việc theo danh mục công việc được phép thuê lại lao.động trong một thời.gian nhất định.

d. Người lao động thuê lại

Người lao động thuê lại là người lao.động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh nghiệp cho.thuê lại tuyển dụng và giao kết hợp đồng.lao động, sau đó chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động.

2. Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động

– Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

– Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

+ Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;

+ Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân;

+ Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

– Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

+ Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động;

+ Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

+ Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

– Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

3. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia hoạt động cho thuê lại lao động

Với sự hiện diện của ba chủ thể: bên cho thuê lại lao.động, bên thuê lại lao động và người lao.động mà các bên trong quan hệ cho.thuê lại lao động ngoài việc còn phải tuân các quyền và nghĩa vụ mang tính đặc thù của quan hệ pháp luật CLTLĐ. Cụ thể:

a.Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 6 của Bộ luật này, doanh nghiệp cho thuê lại lao.động có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu của bên thuê lại.lao động và nội dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động;

– Thông báo cho người lao động biết nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động;

– Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động;

– Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

– Lập hồ sơ ghi rõ số lao.động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về lao.động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao.động khi bên thuê lại lao động trả lại người lao.động do vi phạm kỷ luật lao động.

b. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động

– Thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động.và các quy chế khác của mình.

– Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động đối với người lao.động thuê lại so với người lao động của mình.

– Thỏa thuận với người lao động thuê lại về làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật này.

– Thỏa thuận với người lao động thuê lại và doanh nghiệp cho thuê lại lao.động để tuyển dụng chính thức người lao động.thuê lại làm việc cho mình trong trường hợp hợp đồng lao động của người lao động.thuê lại với doanh nghiệp cho thuê.lại lao động chưa chấm dứt.

– Trả lại người lao động thuê.lại không đáp ứng yêu cầu như đã thỏa thuận hoặc vi phạm kỷ luật lao.động cho doanh nghiệp cho.thuê lại lao động.

– Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao.động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động.của người lao động thuê.lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động.

c. Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 5 của Bộ luật này, người lao động thuê lại có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp hoạt động cho.thuê lại lao động;

– Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát hợp pháp của bên thuê lại lao động;

– Được trả lương không thấp hơn tiền lương của người lao.động của bên thuê lại lao.động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

– Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao.động trong trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê lại lao động;

– Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao.động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động để giao kết hợp đồng lao.động với bên thuê lại lao động.

4. Điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động

a. Điều kiện về doanh nghiệp cho thuê lại lao động

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê.lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại.lao động hoặc cung ứng lao.động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)

b. Thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp.

c. Thời hạn của giấy phép

– Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;

– Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;

– Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

d. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 NĐ-CP.

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 NĐ-CP.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch.

Lưu ý:

Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

– Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê.lại lao động hoặc cung ứng lao.động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định này là một trong các loại văn bản sau:

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng.lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê.lại hoặc cung ứng lao.động).

Các văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

– Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê.lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

e. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

– Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

– Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

– Không cấp giấy phép trong các trường hợp sau đây:

+ Không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định này;

+ Đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê.lại lao động;

+ Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép vì những lý do tại các điểm d, đ và điểm e khoản 1 Điều 28 Nghị định này trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê.lại lao động;

+ Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng giấy phép giả.

Kết luận:

Trên đây là bài phân tích của LawPlus về hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định. Để hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép cho thuê lại lao động, Quý khách có thể liên hệ qua hotline 02862 779 399, 03939 30522 hoặc email info@lawplus.vn để được đội ngũ luật sư của LawPlus tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Bài viết liên quan