tranh chấp và tranh tụng

 

LawPlus tư vấn giải quyết về tranh chấp, tranh tụng. Chủ yếu các vấn đề tố tụng liên quan đến thương mại và dân sự.

Các dịch vụ về tranh chấp, tranh tụng bao gồm:

  1. Tư vấn xử lý mâu thuẫn về lao động;
  2. Tham gia xử lý các vấn đề về lao động;
  3. Thẩm định tính pháp lý hồ sơ tranh chấp thương mại (hợp đồng..)
  4. Tham gia tư vấn, xử lý các vấn đề về hợp đồng thương mại;
  5. Tranh chấp hợp tác giữa các thành viên/cổ đông của công ty;
  6. Tham gia xử lý, tư vấn tranh chấp về quyền và tài sản thừa kế;
  7. Tranh chấp về chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, khi ly hôn;
  8. Tranh chấp về đất đai, nhà ở;
  9. Các tranh chấp về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  10. Các yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Chi tiết vui lòng liên hệ hotline +84 2682 779 399 hoặc email info@lawplus.vn.

Các dịch vụ bao gồm:

Trước hết, chúng tôi tư vấn xử lý mâu thuẫn về lao động;

Sau đó, có tham gia xử lý các vấn đề về lao động;

Thay vào đó, thực hiện thẩm định tính pháp lý hồ sơ tranh chấp thương mại (hợp đồng..)

Đồng nghĩa, tham gia tư vấn, xử lý các vấn đề về hợp đồng thương mại;

Thêm vào đó, tranh chấp hợp tác giữa các thành viên/cổ đông của công ty;

Kết luận là, tham gia xử lý, tư vấn tranh chấp về quyền và tài sản thừa kế;

Tranh chấp về chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, khi ly hôn;

Tranh chấp về đất đai, nhà ở;

Các tranh chấp về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

Các yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.