ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của Việt Nam khi chiếm phần lớn trong số lượng doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật.và hỗ trợ doanh nghiệp. LawPlus xin gửi đến Quý khách hàng các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp.nhỏ và vừa.để Quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về các chính sách này.

>> Quy định về đặt tên doanh nghiệp 

I. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia hoạt động sản xuất kinh.doanh nhằm phát triển kinh tế, Nhà nước đã ban hành chính sách pháp luật ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội phát triển và đứng vững trên thị trường.

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP có quy định về các tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ.và vừa. Trong đó:

1. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

 • Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và.xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không.quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.
 • Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo.hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10.tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

2. Đối với doanh nghiệp nhỏ

 • Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực.công nghiệp và xây dựngsử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không.quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao.động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc.tổng.nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh.nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với doanh nghiệp vừa

 • Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động.có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh.thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
 • Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng.lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc.tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh.nghiệp nhỏ đã được nêu trên.

II. Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp.nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng rất nhiều hỗ trợ từ Chính phủ. Có 8 loại hỗ trợ mà doanh nghiệp vừa và nhỏ đương nhiên sẽ nhận được từ phía Nhà nước. Đó là: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ.thuế, kế toán; hỗ trợ.mặt bằng sản xuất; hỗ trợ.công nghệ; hỗ trợ.cơ sở ươm tạo,.cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;.hỗ trợ.mở rộng thị trường; hỗ trợ.thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ.phát triển nguồn nhân lực.

1. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ.và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

2. Hỗ trợ thuế, kế toán

Doanh nghiệp nhỏ.và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế.suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp.nhỏ và vừa.được.thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng.đối.với doanh nghiệp nhỏ.và vừa. Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Lưu ý: việc hỗ trợ này không áp dụng đối.với doanh nghiệp vừa.và nhỏ có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Hỗ trợ công nghệ

 • Hỗ trợ.tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh.nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
 • Hỗ trợ.tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình.sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp.siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
 • Hỗ trợ.tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu.trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá.100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ.tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

 • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

Doanh nghiệp nhỏ.và vừa được miễn phí truy cập các thông tin Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính.phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các thông tin bao gồm:

 • Thông tin.về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Thông tin chỉ dẫn kinh doanh;.thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp;
 • Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

 • Doanh nghiệp nhỏ và.vừa được miễn, giảm chi phí tham gia các khóa đào tạo có sử dụng ngân sách nhà nước về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Nhà nước tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến, chương.trình đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

8. Hỗ trợ mở rộng thị trường

 • Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng các hỗ trợ sau đây:
 • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo.quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được hưởng.ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

III. Các chính sách hỗ trợ đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đối với những doanh nghiệp nhỏ và.vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; doanh nghiệp.nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được hưởng thêm nhiều hỗ trợ nữa từ phía nhà nước. Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được cho vay, tài trợ bởi quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

 • Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Miễn.lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn.phí thẩm định, phí, lệ phí.cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn.lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
 • Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính.thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
 • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

 • Hỗ trợ ứng.dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới;
 • Hỗ trợ.đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;
 • Hỗ.trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;
 • Hỗ trợ.thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;
 • Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

 • Đào tạo chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật sản xuất; tư vấn về tiêu chuẩn, quy.chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, chiến lược phát triển sản phẩm theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;
 • Cung cấp thông tin về nhu cầu kết nối, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;
 • Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm của cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;
 • Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;
 • Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.

Doanh nghiệp nhỏ.và vừa nên sử dụng có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước để có thể phát triển bền vững và thích ứng với những biến đổi của bối cảnh kinh tế mới. Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng Quý doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn Quý doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn các chính sách của Nhà nước để có thể phát triển hơn trong tương lai. Để hiểu rõ hơn các quy định về ‘Chính sách ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa”, vui lòng liên hệ LawPlus qua hotline +84 2862 779 399, +84 3939 30522 hoặc email info@lawplus.vn.

 

Bài viết liên quan